Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie oznamuje rodičom, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.r. 2012/13 si môžu rodičia podať v mesiaci MAREC 2012 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod. v Materskej škole.

Internetová žiacka knižka

Na našej škole funguje od 27.septembra 2010
internetová žiacka knižka.
Rodičom bolo na plenárnom RZ ukázané, ako sa v nej orientovať.
Všetci rodičia majú prístup k známkam svojho dieťaťa cez prístupové kódy. Stratu kódu treba hlásiť triednemu učiteľovi.
Adresa našej internetovej žiackej knižky: zspodolie.edupage.org

Pomôžte nám chrániť prírodu!

Zapojili sme sa do projektu Recyklohry. Prosíme všetkých obyvateľov našej aj spádových obcí, aby nevyhadzovali drobné pokazené elektrické spotrebiče (walkmany, discmany, mobily, varné kanvice, žehličky,...), ale priniesli ich do školy, pretože ich zberáme do zvláštneho kontajnera a posielame na recykláciu. Už sme spoločnými silami naplnili a dali odviezť 3 kontajnery a zopár samostatných väčších elektrospotrebičov. Bližšie o projekte firmy ASEKOL na stránke www.recyklohry.sk

Okrem toho v rámci projektu "Baterky na správnom mieste" a v rámci súťaže "Zbieram baterky" realizovaných pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR zbierame staré opotrebované batérky. Každý rok nazbierame 1 plné vrece. V minulom šk. roku 2010/11 sme spolu nazbierali 32 kg starých batériek. Bližšie o projekte firmy INSA na stránke www.malebaterky.sk

Stravné
V šk.roku 2011/12 je výška stravného v šk.jedálni nasledovná:

  • deti MŠ 1,12 € (0,26€ desiata, 0,64€ obed, 0,22€ olovrant)
  • žiaci 1.st. 0,95 €
  • žiaci 2.st. 1,01 €
  • zamestnanci 1,12 €
  • cudzí stravníci 2,44 €
Starostlivosť o školský areál v mesiaci FEBRUÁR má na starosti trieda 5.A, v mesiaci MAREC trieda 5.B.


Pripravujeme...
do 28.2.2012 Zasadnutia predmetových komisií a metodických združení
2.3.2012 2. deň ITV pre žiakov 2.stupňa
5.3. - 9.3.2012 Jarné prázdniny
14.3.2012 Testovanie 9 - 2012 - 3 skupiny (10, 10, 1)
16.3.2012 Divadelné predstavenie "Kto druhému jamu kope" - uhradené z vlaňajších kultúrnych pokazov
16.3.2012 Oslava Dňa učiteľov s družobnou školou Strání - návšteva večerného divadelného predstavenia v Uherskom Hradišti a nočné posedenie pri Country hudbe v Strání
19.3.2012

90 detí školy sa zúčastní 60-minútovej medzinárodnej súťaže KLOKANKO (1.st.)
a MATEMATICKÝ KLOKAN (2.st.)

marec, apríl

Venujte nám 2 % z dane (kliknite v ľavom baneri na obr. 2%)
Zber papiera Záchrancovia stromovČo sa u nás udialo...
20.2.2012 Cez 3.vyučovaciu hodinu nás navštívili p. Kmecová a p. Adamčíková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín a besedovali so žiakmi 6A, 7A a vybranými piatakmi
na tému Šikana a kyberšikana.

Poobede sa k
onala pracovná porada učiteľov a po nej školenie vo formátovaní v textovom editore.
12.2.2012 Dedinský fašiangový karneval - organizovala kultúrna komisia pri OcÚ Podolie v KD, škola robila propagáciu akcie a žiacky parlament pomohol pri organizácii. Bližšie o akcii na stránke Akcie.
9.2.2012 P.vych. Lagová zorganizovala pre deti ŠKD II. exkurziu do novomestského múzea.
7.2.2012 10 žiakov sa zúčastnilo s p.uč. Rosinskou na okresnom kole Geografickej olympiády, naša delegácia súťažiacich bola tento rok mimoriadne úspešná, 9 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi GO a dvaj postupujú do krajského kola. Ku krásnemu úspechu všetkým blahoželáme! Presné výsledky nájdete na stránke Úspechy.
6.2.2012 Od 13.00 do 16.00 hod. prebiehal na našej škole zápis žiakov do 1.ročníka. Celkovo sa zúčastnilo 30 rodičov s deťmi, zapísali sme zatiaľ 24 detí a dali návrh na 6 odkladov PŠD. Nedostavili sa ešte dve deti, ktoré očakávame v tomto týždni.
3.2.2012 V miestnom KD sme usporiadali Fašiangový školský ples Ďakujeme týmto všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí pomohli v bare, pri tombole, v šatni, pri upratovaní. Ďakujeme aj maminkám, ktoré napiekli, deťom, ktoré vystupovali a všetkým sponzorom, ktorí prispeli darmi do tomboly. Výťažok z plesu bude celý použitý na zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Bližšie o akcii na stránke Akcie.
1.2.2012 4 žiaci sa zúčastnili s p.uč. Kikom na okresnom kole Dejepisnej olympiády, dvaj z nich sa stali úspešnými riešiteľmi DO. Výsledky nájdete na stránke Úspechy.
31.1.2012 6.vyučovacia hodina - triednická hodina - náplň - vyhodnotenie prospechu, dochádzka a správania za 1.polrok šk.roka. Odovzdanie výpisov z triednych výkazov (namiesto polročných vysvedčení).
29.1.-3.2.2012 25 žiakov a traja učitelia sú v týchto dňoch na lyžiarskom výcviku pre žiakov 2.stupňa v lyžiarskom stredisku Čertov Lazy pod Makytou pri Púchove.
30.1.2012 V našom podolskom KD sme sa zúčastnili výchovného programu na tému "Zneužívanie moci" (téma násilia a šikanovania) - vybavené cez agentúru Špeciál Art z kultúrnych poukazov, hrali a rozprávali 4 hudobníci skupiny Bearish Dream. Bližšie sa dozviete na stránke Akcie.
25.1.2012 V poobedných hodinách sa konala klasifikačná pedagogická rada za 1.polrok.
21.1.2012 V sobotu doobeda v našej telocvični p.uč. Čičala organizoval dobrovolný turnaj Majster školy v basketbale pre žiakov 2.stupňa. Výsledky nájdete na stránke Úspechy.
18.1.2012

Konalo sa okresné kolo v recitácii povestí Šaliansky Maťko. Za školu súťažili Martina Krajčíková zo 6.A, Terezka Kosová z 3.A, Hanka Melicherová zo 4.A. Blahoželáme Terezke Kosovej, ktorá skončila na 2.mieste vo svojej kategórii.

17.1.2012 Konalo sa okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovala nás na ňom Eliška Trpíšková z 8.A. V náročnej konkurencii sa však na prvých troch miestach neumiestnila.
16.1.2012 Konala sa pracovná porada všetkých zamestnancov školy (hospodárenie v r. 2011, zásady čerpania SF) a predklasifikačná porada učiteľov (správanie žiakov, výchovné opatrenia) a iné...
10.1.2012

Do súťaže v tvorbe sci-fi poviedok "Keď si vymýšľam" zaslal p.uč. Kiko dve súťažné práce žiakov Elišky Trpíškovej z 8A a Jakuba Barančíka z 5A. Práce si môžete prečítať Predmety v časti Slovenský jazyk.

23.12.2011 - 8.1.2012 Zimné prázdniny. Nástup do školy v pondelok 9.januára 2012.
22.12.2011

Posledný deň roka 2011 v škole sme mali vo všetkých triedach vianočné triedne besiedky a potom vianočné medzitriedne trhy. O tom, ako sa nám to podarilo a koľko peniažkov sme na trhoch utŕžili, sa dozviete na stránke Akcie.
Poobede v telocvični prebehol predvianočný tenisový turnaj zamestnancov školy v štvorhrách.

19.12.2011 Máme oficiálne výsledky skúšobného testovania deviatakov so SJL a MAT - KOMPARO. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z 21. Celková úspešnosť: MAT - 43,4% (SR-42,6%), SJL - 51,2% (SR-52,2%). V okrese Nové Mesto n.V. sme boli v MAT na 3.mieste a v SJL na 4.mieste z 9 škôl. Najlepšie výsledky dosiahli v MAT Maráková (95%), Vančo a Pyšná (75%), v SJL Maráková (85%). Niektorí deviataci majú do testovania v marci čo robiť, výsledky boli aj 20 - 0 %!!!
18.12.2011

V nedeľu sme v kultúrnom dome predviedli našim rodičom, blízkym i prítomným z obce Podolie Vianočnú akadémiu, plnú vystúpení triednych kolektívov, ktorú sme pripravovali celý december. O tom, ako sa nám to podarilo, sa dozviete na stránke Akcie.

17.12.2011 V sobotu sa v telocvični stretli žhaví mladí futbalisti z tried 2.stupňa. Pod vedením Mgr.Čičalu si zahrali na Vianočnom futbalovom medzitriednom turnaji technický halový futbal. Bližšie o akcii na stránke Akcie.
14.12.2011 P.uč.Kiko uskutočnil školské kolo Dejepisnej olympiády. Všetci súťažiaci postúpili do okresného kola. Podmienka bola dosiahnuť 60 bodov. Úlohy boli z tematických celkov, regionálne dejiny neobsahovali. Postupujúcich nájdete na stránke Úspechy.
13.12.2011

8 neskúsených hráčok šlo vykúšať svoje sily na MIDIMAX volejbalový turnaj do Bošáce. Prišli nadšené z 3.miesta v skupine a s ochotou trénovať pre zlepšenie techniky.
Žiaci 9. ročníka boli za odmenu na exkurzii v Dubnici nad Váhom na interaktívnej putovnej výstave Eneria 3.tisícročia a v Dubnickom kaštieli.

12.12.2011 Konal sa návštevný deň pre rodičov od 15.00 do 17.00 hod., poniektorí končili až o 18.00 hod. Miniporada a školenie v práci s interaktívnymi tabuľami Mimio - v učebni anglického jazyka. Vedie Mgr. Schreiber.
9.12.2011

Víťazné družstvo strelcov z okresného kola nás reprezentovalo na krajskom kole v Partizánskom. Všetkým súťažiacim aj trénerovi blahoželáme k víťazstvu, pretože postupujú na celoslovenské kolo. Výsledky nájdete na stránke Úspechy.

8.12.2011 Dievčatá z 5., 6. a 7.roč. si boli zahrať vybíjanú v susedných Čachticiach. Bohužiaľ prrehrali, ďalej v turnaji nepostupujú.
Našich 5 učiteľov anglického jazyka navštívilo našu družobnú školu ZŠ a ZUŠ Strání, kde sa zúčastnili na otvorených hodinách anglického jazyka v 3. a 2. triede, kde sa vyučuje cudzí jazyk metódou Helen Doron.
Poobede navštívil našu školu profesionálny tanečník Peter Modrovský, bol sa pozrieť na tanečníčky z nášho tanečného krúžku. Aj týmto mu ďakujeme za vzácnu návštevu.
Prebehlo školské kolo Pytagoriády v 3. - 8. ročníku. Výsledky nájdete na stránke Úspechy.
6.12.2011

P.uč. Rosinská mala otvorenú hodinu geografie pre svoju predmetovú komisiu. Žiacky parlament zorganizoval s vedením školy akciu pre 2.st. Mikulášske hry.
Aj deti z 1.st. prišli v tento deň pozdraviť Mikuláša a ukázať, ako vedia spievať aj básniť. Bližšie o Mikulášovi v našej školičke na stránke Akcie.

2.12.2011 Konalo sa stretnutie riaditeliek družobných škôl zo Strání a z Podolia k dohodnutiu akcií k trvalej udržateľnosti mikroprojektov, ktoré sme v lete ukončili. Žiacky parlament sa opäť stretol a pripravoval už materiál k Mikulášskym hrám.
1.12.2011

Strelci zo streleckého krúžku nás reprezentovali na okresnom kole Streľby zo vzduchovej zbrane. A veruže sa im darilo. Výsledky nájdete na stránke Úspechy.

28.11.2011 Žiacky parlament mal ďašie stretnutie. Usilovne pracoval na príprave akcie Mikulášske hry.
25.11.2011

Ráno o 7.20 sa konalo stretnutie žiackeho parlamentu 2. stupňa - príprava akcií na Mikuláša. Usporiadali sme súťaž v streľbe na sklopné terče (potkany) - regionálne kolo pre okolité školy. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Akcie. P.uč.Schreiber uskutočnil otvorenú hodinu z anglického jazyka v 5.A pre kolegyne z PK cudzích jazykov.

24.11.2011 Najlepší skokani do výšky nás reprezentovali v družobnej škole v Strání na súťaži Straňanká laťka. Výsledky nájdete na stránke Úspechy. Rómski žiaci 2.stupňa pokračovali na 3.stretnutí v aktivitách projektu Cesta k lepšiemu životu s p.uč. Rosinskou.
23.11.2011 V tento deň sa inak učili žiaci 2.stupňa. Vo všetkých triedach pod patronátom triednych učiteľov ale aj za pomoci netriednych učiteľov a vedenia školy prebehlo integrované tematické vyučovanie na rôzne interesantné témy. Bližšie na stránke Predmety.
Prispeli sme firme Asekol do Recyklohier odovzdaním jedného kontajnera vyzbieraných elektrospotrebičov a niekoľkých objemovo veľkých elektrospotrebičov (nebezpečný odpad).
22.11.2011 V triedach 1.stupňa prebiehalo v tento deň integrované tematické vyučovanie. Triedne p. učiteľky mali pripravených množstvo zaujímavých a tvorivých aktivít, ktoré spájala zvolená téma a prelínali sa rôznymi predmetmi. Bližšie na stránke Predmety.
21.11.2011 Konala sa prednáška pracovníčky z CPPPaP Nové Mesto nad Váhom Mgr. Klbíkovej pre 5.A a 5.B na tému Efektívne učenie - v rámci triednickej hodiny. Poobede mali naši učitelia klasifikačnú pedagogickú radu - 1.štvrťrok. Odovzdali sme 4 práce žiačok 9.A do Recyklohier - 6. úloha -Mapa.
15.11.2011 Divadelné predstavenie rozprávky Aladinova čarovná lampa - pre všetkých žiakov ZŠ v KD sa nám predstavilo Divadlo bez opony z Banskej Bystrice.
10.11.2011 Rómski žiaci 2.stupňa pokračovali na 2.stretnutí v aktivitách projektu Cesta k lepšiemu životu s p.uč. Rosinskou.
8.11.2011 Prebehlo skúšobné testovanie KOMPARO, kde si deviataci odskúšali, ako sú na tom s vedomosťami zo slovenského jazyka a matematiky. Na škole prebiehala súťaž iBobor - 3.A - 4. hodina - 9 žiakov, 4.A - 5.hodina - 9 žiakov. P.uč. Trpíšková dnes ukončila 2 - týždňové projektové vyučovanie na tému Ovocie a zelenina, prišli sa pozrieť aj rodičia prvákov.
7.11.2011 Cez veľkú prestávku sa konalo 2.zasadanie žiackeho parlamentu. Poobede mali naši učitelia pracovnú poradu.
3.11.2011 Rómski žiaci 2.stupňa sa zúčastnili prvého stretnutia v rámci projektu Cesta k lepšiemu životu, kde prostredníctvom rôznych simulovaných scénok, aktivít a hier, ukážok videa riešili s p.uč. Rosinskou tému správania.
28.10.-1.11.2011 Mali sme jesenné prázdniny.
27.10.2011 Uskutočnili sa tri akcie: literárno-dejepisná exkurzia 7. a 8.roč. - Madunice, Dobrá Voda, Modra, exkurzia žiakov z ŠKD 2 do čachtickej pekárne GEVIS, Vitamínový deň pre žiakov 1.stupňa. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Akcie.
25.10.2011
Vedenie družobných škôl Podolia a Strání a niektorí zástupcovia projektového tímu prezentovali náš vlaňajší mikroprojekt cezhraničnej spolupráce na konferencii Roadshow Moderný učiteľ v Bratislave v rámci časti Dobrá prax škôl.
24.10.2011 P. Bašová z RÚVZ Trenčín prednášala pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka na tému "Poskytovanie 1.pomoci a prevencia úrazov" - prednášky sa zúčastnili cez 3.vyuč.hod. 6A a 7A a cez 4.hodinu 5A a 5.B.
19.10.2011 Naša žiačka Veronika Blašková sa zúčastnila okresné kolo speváckej súťaže My Popstar v speve populárnych piesní. Veronika súťažila v 1.kat. 11-14 rokov s piesňami Vráť mi tie hviezdy od Beaty Dubasovej a Jar of Hearts od Christiny Perri. V prvej trojke v konkurencii 12 súťažiacich však neskončila a tak do krajského semifinále nepostupuje.
11.10.2011 Dva futbalové turnaje v Novom Meste nad Váhom na IV.ZŠ odohrali chlapci z 1.st. (turnaj Mc Donald´s Cup) a mladší chlapci z 2.st. (turnaj Školský majster). Výsledky nájdete na stránke Úspechy.
6.10.2011
10 bežcov z 5. - 9. roč. nás reprezentovalo na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu. Výsledky nájdete na stránke Úspechy.
3.10.2011 Výber chlapcov futbalistov nás reprezentoval v obvodnom kole na futbalovom turnaji vo Veľkom futbale v Čachticiach. Zúčastnili sa 4 družstvá, prvý zápas sme s Gymnáziom Nové Mesto vyhrali, druhý zápas s Čachticami sme prehrali a posledný zápas s Moravským Lieskovým sme remízovali. Tréner vidí v hre chlapcov značné rezervy...Celkovo sme skončili na 3.mieste bez postupu.
Dnes prvýkrát bodovala hliadka čistoty 1.stupňa.
29.9.2011
Deti 1.st. využili krásny čas, pani učiteľky pre nich zorganizovali na ihrisku Šarkaniádu.
28.9.2011 Fotili sme sa po triedach na našu webovú stránku.
27.9.2011
Prvýkrát spolu zasadli novozvolení členovia žiackeho parlamentu.
26.9.2011 V pondelok 26.septembra po pracovnej porade učiteľov sa o 16.00 hod. uskutočnilo v školskej jedálni plenárne rodičovské združenie, ktoré pokračovalo triednymi schôdzkami. Účasť rodičov bola nutná - okrem prehľadu financií RZ sme prebrali spoluprácu rodičov a školy vlani a naše očakávania v tomto šk.roku, školský a vnútorný poriadok, školské úrazy, internetovú žiacku knižku, školský vzdelávací program...Po triednych schôdzkach sa stretli triedni dôverníci na prvom zasadaní Rady rodičov.
do 26.9.2011
Výber krúžkov z ponuky a odovzdanie rodičmi podpísaných vzdelávacích poukazov do školy. 26.9. - posledný termín...
21.9.2011 Uskutočnili sme prvú celoškolskú športovú akciu - Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu. 1.st. bežal od 10.00 hod., 2.stupeň od 11:50 hod. Počasie prialo a akcia sa vydarila. Výsledky nájdete na stránke Úspechy.
13.9.2011
Z dôvodu účasti väčšiny zamestnancov ZŠ s MŠ Podolie na protestnom mítingu v Bratislave udelila riaditeľka školy žiakom v tento deň riaditeľské voľno.
12.9.2011 Konalo sa prvé triedne rodičovské združenie rodičov prváčikov.
9.9.2011
Triedni učitelia rozdali žiakom vzdelávacie poukazy s letáčikmi ponuky záujmových krúžkov.
7.9.2011 O 17.00 hod. sa konalo v budove škole zasadanie Rady školy.
V časti Dokumenty sme zverejnili Správu za šk.rok 2010/11, Plán práce školy na r. 2011/12, Školský poriadok na r. 2011/12 a Prevádzkové poriadky učební.
6.9.2011
Okrem prvákov sa všetky triedy učili len prvé štyri vyučovacie hodiny. Prebiehali triednické hodiny.
Učenie podľa rozvrhu začína v stredu 7.9. Rozvrh budeme týždeň odlaďovať, až potom ho zverejníme.
5.9.2011 V našom KD sa konalo slávnostné otvorenie šk. roka 2011/12. Po ňom boli krátke triednické hodiny. O 10:15 hod. začali naši učitelia pedagogickú radu, kde schválili množstvo dokumentov pre šk. r. 2011/12.
25.8.2011
Všetci zamestnaci ZŠ s MŠ Podolie už nastúpili, aby pripravili šk. rok 2011/12. Začali spoločnou pracovnou poradou.