Vážení rodičia, absolventi školy, priatelia, podnikateľské subjekty!

Zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov umožňuje podľa § 50 a 52 fyzickým aj právnickým osobám rozhodnúť o poukázaní 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám - prijímateľom. Medzi zaregistrované organizácie patrí aj Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Podolie.

Dovoľujeme si touto cestou požiadať Vás, rodičov, bývalých absolventov, priateľov a každého, kto chce pomôcť podporiť vzdelávacie aktivity podolskej školy, aby ste poukázali 2 % Vami už zaplatenej dane na účet nášho občianskeho združenia.

Ako postupovať pri poukázaní 2 % dane?

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012 - ak ste rozhodnutí venovať 2% našej organizácii, nemusíte vyberať.
5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
6. Údaje o našom RZ napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 buď na riaditeľstvo školy alebo na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
- Do kolónky ROK sa píše 2011.
- Číslo účtu prijímateľa - nášho RZ nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2012:

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie na tejto stránke.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho Rodičovského združenia.

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2012:

1.Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane najviac trom rôznym prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30€.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje o našom RZ, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie na tejto stránke.
4.Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Zmeny od r. 2011:

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je s účinnosťou od 1. januára 2011 oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné
prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka), a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na
podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.

V tomto prípade je však nevyhnutné vychádzať z prechodného ustanovenia novely zákona (§ 52i), ktorý nadobúda účinnosť až 1. januára 2011.

Údaje, ktoré potrebujete:
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Podolie
Sídlo: Hlavná 804, 916 22 Podolie
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17319617/601

Časové lehoty
31.3.2012 - Posledný deň pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, na poukázanie 2% z daní (v rámci daňového priznania)
30.4.2012 - Posledný deň pre zamestnancov na poukázanie 2% z dane (prostredníctvom Vyhlásenia)
21.5.2012 - Posledný deň na zaslanie zverejnenia použitia financií z 2% z dane na adresu Obchodného Vestníka, aby to OV stihol do 31.5.2010 zverejniť.

Dokumenty na stiahnutie

V prípade nejasností Vám poskytneme informácie na tel. č. 032/7794104, mobilnom čísle 0911961480 alebo osobne na riaditeľstve školy. Informácie nájdete aj na www.rozhodni.sk


ĎAKUJEME VÁM,že ste sa rozhodli pomôcť a poctili ste nás dôverou...