Na úvod
 


Po zmenách vo vedení školy v šk.r. 2004/05 nastúpili aj zmeny v organizovaní akcií a mimoškolskej práce detí.
Vedenie školy sa snažilo deti viac zapojiť do diania na škole.
Preto sa vedenie školy rozhodlo na našej škole rozbehnúť činnosť Žiackeho parlamentu.
Funguje od šk.r.2004/05.
V triedach si deti demokraticky volia každý rok svojich dvoch zástupcov. Vynechali sme prváčikov.
V práci s parlamentom pokračujeme už 8. rok.
V tomto roku očakávame od parlamentu viac iniciatívy a samostatnosti.


Členovia žiackeho parlamentu v šk roku 2011/12


2.A
Mariana Hájková
Kristián Paulech
3.A

Zuzana Pätnická
Dominik Bartek

4.A
Hanka Melicherová
Matúš Augustín
5.A
Terézia Porubská
Hana Straková
5.B
Sofia Matyášová
Simona Plichtová
6.A
Tereza Urbanová
Tomáš Čechvala
7.A
Adrián Macháč
Andrej Bulko
8.A
Eliška Trpíšková
Miroslava Sádecká
9.A
Mária Heráková
Frederika Burzová

Predseda parlamentu
Eliška Trpíšková
Podpredseda parlamentu
Miroslava Sádecká
Hliadky čistoty pre 1.st.
Hanka Melicherová
Matúš Augustín
Hliadky čistoty pre 2.st.
Mária Heráková
Frederika Burzová
Starostlivosť o nástenku
žiackeho parlamentu
Eliška Trpíšková
Miroslava Sádecká
Moderátorky Pondelníčkov
Eliška Trpíšková
Stanka Klčová
Zberoví referenti
Tomáš Čechvala
Tereza Urbanová


Úlohy žiackeho parlamentu

Pomáhať vedeniu školy a zodpovedným učiteľom pri organizovaní spoločných akcií školy poriadaných vo vyučovacom i mimovyučovacom čase.
Pomáhať vedeniu školy pri hodnotení čistoty tried.
Vyhodnocovať správanie svojej triedy. Vplývať na svojich spolužiakov, aby dodržiavali školský poriadok a prevádzkové poriadky učební.
Sprostredkovať prenos informácií, požiadaviek, otázok, problémov, návrhov od žiakov z danej triedy na vedenie školy.
Oboznamovať svojich spolužiakov v triedach so školskými akciami a činnosťou žiackeho parlamentu.
Podieľať sa na vyhodnocovaní súťaží a kontrolovať regulérnosť ich priebehu, vyhlasovať ich výsledky.


Súťaž v čistote tried

Zotretá tabuľa
1 bod
Poriadok okolo odpadkového koša
1 bod
Poriadok v lavici a pod ňou na zemi
1 bod
Vyložené stoličky a vyrovnané lavice
1 bod
Celkový vzhľad triedy
2 body
Zavreté skrine a vitríny
1 bod
Kvety bez suchých listov a poliate
1 bod
Aktuálnosť násteniek
2 body
Spolu
10 bodov
3.10.
12.10.
20.10.
26.10.
11.11.
16.11.
24.11.
30.11. 7.12. 10.12. 21.12. 13.1. 20.1. 27.1.
1.A
8b.
9b.
8b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
1.B
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
9b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
2.A
5b.
8b.
8b.
8b.
9b.
9b.
10b.
10b.
10b.
9b.
10b.
10b.
9b.
8b.
3.A
9b.
9b.
10b.
10b.
9b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
9b.
4.A
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.

?
?
?
?
?
?
?
           
5.A
10b.
10b.
9b.
10b.
9b.
10b.
10b.
           
5.B
9b.
9b.
10b.
9b.
10b.
10b.
10b.
           
6.A
8b.
7b.
10b.
9b.
9b.
10b.
9b.
           
7.A
9b.
9b.
9b.
8b.
8b.
10b.
8b.
           
8.A
10b.
10b.
9b.
8b.
8b.
9b.
9b.
           
9.A
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
10b.
           

V súťaži o najčistejšiu triedu na 1.stupni zvíťazila v šk.roku 2010/11 trieda 4.A pod vedením. Mgr. Viery Gúčikovej.
Na druhom stupni 1.miesto obsadila trieda 8.A pod vedením Mgr. Eugena Schreibera.
Deti boli na slávnosti záveru školského roka ocenené pred celým osadenstvom školy malou sladkosťou
a triedni učitelia čokoládami za to, že vedú svoje deti k udržiavaniu poriadku v triede.

1.stupeň
1.miesto 4.A 170 b.
2.miesto 2.A 169 b.
3.miesto 3.A 168 b.
4.miesto 1.A 165 b.
2.stupeň
1.miesto 8.A 134 b.
2.miesto 6.A 133 b.
3.miesto 9.A 127 b.
4.miesto 7.A 117 b.
5.miesto 7.B 113 b.
6.miesto 5.A 102 b.
4A ocenenie za čistú triedu 8A ocenenie za čistú triedu
4.A 5.A
ceny - sladkosti
8.A

 


Stretnutia žiackeho parlamentu

2011/12

1.stretnutie
27.9.2011

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu
- voľba predsedu a podpredsedu
- určenie zberových referentov
- určenie hliadok čistoty
- riešenie pomoci učiteľom pri vyprázdňovaní tried počas veľkej prestávky, kontrola na chodbách počas veľkej prestávky

2.stretnutie
7.11.2011

- ako pracujú hliadky čistoty - hodnotenie
- ako sa starajú triedy o areál - hodnotenie
- ako zberáme staré batérky a elektrospotrebiče - usmernenie
- pripravujeme Schránku dôvery - úloha oznámiť v triedach, na čo bude slúžiť
- ako pomôže žiacky parlament pri dozore cez veľkú prestávku, keď sú decká vonku - návrhy detí
- riešime problémy - ničenie kľučiek, zatváranie sa na WC počas veľkej prestávky,...

3.stretnutie
21.11.2011

- informácia o Schránke dôvery - už je namontovaná, na čo má slúžiť
- informácie, ako bude vykonávaný žiacky dozor cez veľké prestávky
- vedenie školy zisťovalo, ako sa triedy starajú o čistotu areálu a tried
- dohodli sme sa, že chceme robiť Mikuláša - do piatka treba vymyslieť námety na súťaže

4.stretnutie
25.11.2011
- padlo rozhodnutie, či pripravíme nieo na Mikuláša
- načrtli sme, aké súťaže by sme pripravili
- pretože každý priniesol nejaký nápad, p.riaditeľka rozhodla, že do akcie ideme
- rozdali sa úlohy - 9A nájde Mikuláša, čerta, anjela; určili sme moderátorov, zatiaľ má každá trieda vymyslieť 10 úloh na jednu súťaž
- ďalšie stretnutie - pondelok o 13.45 hod.
5.stretnutie
28.11.2011
poobede
- sme tvoriví, pripravujeme akciu Mikulášske hry
6.stretnutie
29.11.2011
veľká prestávka
- definitívne sme dotvorili súťaže na akciu Mikulášske hry
- ďalšie stretnutie - v piatok - príprava moderátorského slova, materiálov k súťažiam
7.stretnutie
2.12.2011
- príprava moderátorského slova, materiálov k súťažiam na akciu Mikulášske hry
8.stretnutie
5.12.2011
poobede
- príprava telocvične na akciu Mikulášske hry

2010/11

1.stretnutie
21.9.2010

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu
- voľba predsedu a podpredsedu, určenie ďalších funkcií
- zadanie úloh - nástenka, sčitovanie zberu papierov

2.stretnutie
8.11.2010

- hlasovanie o spôsobe vyhodnotenia zberu papiera Jesenná očista (či podľa sumáru alebo priemeru na žiaka) - viac hlasov bolo za priemer na žiaka
- zadanie úlohy - príprava Vianočnej akadémie - každá trieda prispeje do programu aspoň jedným číslom

3.stretnutie
2.12.2010

- zistennie stavu prípravy tried na Vianočnú akadémiu
- zhodnotenie dňa ITV zástupcami tried

4.stretnutie
21.2.2011
- príprava Dedinského fašiangového karnevalu, rozdelenie úloh (vedúci sprievodu, rozdávanie šišiek a čokolád, predaj tombolových lístkov a losovanie tomboly)
- príprava osláv Dňa učiteľov (rozhlasová relácia, príhovor, program)

2009/10

1.stretnutie
28.9.2009

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu
- voľba predsedu a podpredsedu, určenie ďalších funkcií
- zadanie úloh na triednické hodiny - čo kúpime za peniaze zo zberov papiera (639,43€), aké budú ceny za terjaší zber papiera

2.stretnutie
7.10.2009

- prebehla diskusia o názoroch jednotlivých tried, ako odmeníme víťazov zberu Jesenná očista, ktorý prebieha v októbri, novembri 2009 - schválil sa návrh takto: ak vyhrá trieda 1.stupňa, prispeje sa im na výlet, ak vyhrá trieda 2.st., dostanú deň voľna
- prebehla diskusia o názoroch žiakov všetkých tried, čo kúpiť z peňazí z bývalých zberov, prešiel nasledovný návrh: podložky na stoličky pod zadok do všetkých tried, sadu kníh na čítanie pre 1.st. a pre 2.st.

3.stretnutie
13.11.2009

- informácia o tom, kedy budú sedáky na stoličky
- doplnenie údajov k zberu papiera - stratil sa zošit, chýbajú prírastky za jeden týždeň
- úlohy pre triedy k Vianočnej akadémii
- informácia o tom, že prebieha súťaž Supertrieda na Slovensku
- informácia, ako sa stať dopisovateľom TASR

4.stretnutie
30.11.2009
- zosúladneie programu Vianočnej akadémie za jednotlivé triedy
- výsledky zberovej akcie Jesenná očista
5.stretnutie
2.2.2010
- príprava Dedinského fašiangového karnevalu
- zhodnotenie Vianočnej akadémie

2008/09

1.stretnutie
16.10.2008

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu
- voľba predsedu a podpredsedu

2.stretnutie
23.10.2008

- príprava akcie Darujme si zdravie

3.stretnutie
3.11.2008

- zhodnotenie akcie Darujme si zdravie

pozitíva: žiaci chcú takéto akcie, ktoré majú zmysel; vo väčšine tried boli zapojení všetci žiaci (v 8.A len 4 dievčatá); negatíva: technického charakteru - na obed nebolo vidieť prezentáciu, zlá akustika v telocvični, rozcvička radšej klasická, zadní žiaci vôbec nevideli, telocvičňa nevhodná na takúto akciu
- určenie hliadok čistoty na bodovanie tried
- určenie zodpovednosti za nástenku žiackeho parlamentu
4.stretnutie
1.12.2008
- príprava akcie Mikulášky turnaj - pre žiakov 2.stupňa
5.stretnutie
26.1.2009
- príprava akcie Detský fašiangový karneval - pre všetkých zábavy chtivých, malých aj veľkých
6.stretnutie
24.3.2009
- príprava charitatívnej akcie Tehlička pre Sudán

2007/08

1.stretnutie
3.10.2007

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu
- voľba predsedu a podpredsedu
- určenie hliadok čistoty pre 1. a 2. stupeň

2.stretnutie
24.10.2007

- návrhy na dve akcie
- ako strávime Mikuláša
- Vianočné trhy po novom
- nástenka žiackeho parlamentu zaktualizovaná

3.stretnutie
12.11.2007

- vytvorenie hliadok do WC
- návrhy na riešenie dodržiavania šk.poriadku na WC
- separovaný zber plastových fliaš

4.stretnutie
4.12.2007
- príprava akcie "Súťažíme s Mikulášom
5.stretnutie
10.1.2007

- vyhodnotenie Vianočných trhov
- určenie termínu Pyžamovej párty

6.stretnutie
14.1.2008
- príprava súťaží na Dedinský fašiangový karneval
7.stretnutie
7.2.2008
- zhodnotenie akcie Dedinský fašiangový karneval
- zmena termínu Pyžamovej párty na 4.4.2008
- zhodnotenie starostlivosti o školský areál
- zmena bodujúcich čistoty tried - v 2.polroku boduje Terka a Tomáš z 8.A
8.stretnutie
1.4.2008
- rozdelenie úloh na Pyžamovú párty
- príprava súťaží
- akcia sa nakoniec nekonala pre malý záujem detí 2.stupňa
9.stretnutie
5.6.2008
- vyhodnotenie ankety "Čo kúpiť za peniažky zo zberu papiera", návrhy parlamentu
- názory na akciu "Podolský viacboj" na Deň detí
- zhodnotenie práce parlamentu za šk.rok 2007/08
- význam súťaže v čistote tried
- problémy žiakov

2006/07

1.stretnutie
11.10.2006

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu

2.stretnutie
18.10.2006

- voľba predsedu a podpredsedu
- diskusia o význame súťaže o najčistejšiu triedu
- určenie hliadok čistoty pre 1. a 2. stupeň
- námety na akcie školy

3.stretnutie
4.12.2006

- ako strávime Mikuláša
- deviataci chcú spraviť na konci roka o svojej triede prezentáciu pre všetkých ako rozlúčku
- Vianočné trhy a program

4.stretnutie
18.1.2007

- ako si zorganizujeme karneval
- poďakovanie od nadácie Rozum a cit za poskytnutie finančného daru 7600 Sk z Vianočných trhov
- zvýšiť frekvenciu bodovania tried
- zákaz používania CD a MP3 prehrávačov na škole

5.stretnutie
14.2.2007
- organizácia karnevalu
- príprava programu
- príprava sprievodného slova
6.stretnutie
2.5.2007
- zhodnotenie akcie Záchrancovia stromov
- zhodnotenie akcie Deň Zeme
- bodovanie tried - zvýšiť kontrolu
- príprava Podolskej superstar
7.stretnutie
9.5.2007
- príprava Podolskej superstar - pre málo prihlásených sa nebude konať

2005/06

1.stretnutie
18.10.2005

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu
- voľba funkcií v parlamente
- rozdelenie do dvojíc hliadok čistoty
- diskusia o tom, čo na škole zlepšiť

2.stretnutie
7.11.2005

- úlohy hliadok čistoty
- úloha Pondelníčkov
- zhodnotenie Dňa jablka
- projekt Nikdy sa nevzdávaj - ako pracovať s úvahami, ktoré zaznejú v školskom rozhlase na triednických hodinách

3.stretnutie
12.12.2005

- príprava vianočných trhov
- čo so školskou hitparádou
- výsledky kontrol hliadok čistoty

4.stretnutie
26.1.2006

- príprava valentínskej diskotéky
- problémy v triedach
- ako zlepšiť činnosť hliadok čistoty

5.stretnutie
9.2.2006

- rozdelenie úloh na valentínsku párty
- návrhy na organizáciu Superstar školy

6.stretnutie
20.3.2006

- príprava akcie Záchrancovia stromov, rozdelenie úloh
- príprava Dňa učiteľov, rozdelenie úloh
- informácia o Dni otvorených dverí a 2% z dane
- Informácia o Dni narcisov

7.stretnutie
16.5.2006

- príprava akcie Podolská Superstar,
- rozdelenie úloh - nábor spevákov, plagát, moderovanie, spôsob hodnotenia, určenie poroty, ceny

2004/05

1.stretnutie
6.10.2004

- zoznámenie členov parlamentu
- úlohy žiackeho parlamentu
- voľba funkcií v parlamente
- úloha do budúceho stretnutia: aké akcie pripravíme, aké kritériá súťaže O najlepší žiacky kolektív a súťaže v čistote tried

2.stretnutie
13.10.2004

- diskusia o kritériách súťaže O najlepší žiacky kolektív
- diskusia o kritériách súťaže v čistote tried
- diskusia o akciách školy
- prvú akciu Halloweensku párty si zobrala na starosť trieda 9.B

3.stretnutie
30.11.2004

- diskusia o tom, ako dopadla Halloweenska párty - plusy, mínusy
- diskusia o doterajšom bodovaní čistoty tried
- navrhovali sme, ako zorganizovať Vianočnú besiedku a ako stráviť posledný deň pred Vianocami v škole

4.stretnutie
16.3.2005

- diskusia o Valentínskej diskotéke - plusy, mínusy
- rozdelenie úloh k akcii Záchrancovia stromov
- rozdelenie úloh ku Dňu učiteľov
- oboznámenie s myšlienkou a organizáciou Dňa narcisov

5.stretnutie
31.5.2005

- organizácia Dňa detí
- rozdelenie úloh k akcii JUNIÁLES - záverečná diskotéka na konci šk.roka