... ITV2 2009/10 ITV na 1.stupni Matematika
ITV1 2011/12 ITV1 2009/10 Slovenský jazyk Informatika
ITV2 2010/11 ITV3 2008/09 Výtvarná výchova Občianska výchova
ITV1 2010/11 ITV2 2008/09 Fyzika